Kosten

Honorarium

De vergoeding voor de werkzaamheden van de advocaat wordt in onderling overleg afgesproken. Tenzij er sprake is van een recht op gefinancierde rechtsbijstand - zie hierna - geldt in principe een verschuldigd uurtarief van € 200,- exclusief btw. Ook bijzondere omstandigheden (zoals spoed, bijstand aan een groep of grote financiële belangen) kunnen meebrengen dat een afwijkend tarief wordt afgesproken. Tevens wordt u er op gewezen dat u mogelijk aanspraak heeft op vergoeding van kosten ingevolge een door u afgesloten verzekering voor rechtsbijstand en daarover zullen dan eerst afspraken dienen te worden gemaakt met uw rechtsbijstandverzekeraar.   

 

Bijkomende kosten

In geval het aankomt op een proces bij de rechter dient u rekening te houden met een kans op bijkomende andere kosten, zoals griffierecht en een eventuele kostenveroordeling bij verlies van de procedure. Uw advocaat zal u hierover informeren.

 

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand worden de kosten van uw advocaat grotendeels door de overheid betaald en u bent aan ons kantoor alleen een eigen bijdrage verschuldigd. Of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt wordt beslist door de Raad voor Rechtsbijstand en hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar www.rvr.org. Het is belangrijk om te weten dat u op een verschuldigde eigen bijdrage korting kunt krijgen.

 

Geen derden rekening

Mr. Sarolea beschikt als advocaat niet over een zogenaamde derdenrekening

 

Bescherming persoonsgegevens

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden onderstaande richtlijnen gehanteerd:

 1. Ten behoeve van de advisering en zo nodig te verlenen rechtsbijstand aangeleverde informatie van persoonlijke aard, waaronder begrepen is alle informatie over een persoon, direct of indirect, wordt vertrouwelijk behandeld.
 2. De persoonsgegevens worden intern verwerkt met louter het oog op een goede uitvoering van de verleende opdrachten en door betrokkene aangegane verplichtingen. Het gaat daarbij primair om de navolgende gegevens van persoonlijke aard die kunnen worden opgeslagen:
  1) voornamen en achternaam
  2) geboortedatum en plaats
  3) woon/verblijfadres
  4) mail adres
  5) telefoongegevens
  6) kopie legitimatiebewijs
  7) BSN / gegevens gezinssamenstelling
  8) gegevens eventuele rechtsbijstandverzekeraar
  Van deze gegevens worden alleen gegevens met derden gedeeld voorzover dat in het licht van de verleende opdracht en gestelde wettelijke regels noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld bij het uitbrengen van processtukken of het aanvragen van wettelijk gefinancierde rechtsbijstand.
  Daarnaast kunnen andere gegevens van vertrouwelijke aard worden verwerkt zoals bijvoorbeeld van medische aard, maar het naar buiten brengen van deze gegevens, en de wijze waarop, gebeurt alleen met instemming van betrokkene, bijv. door instemming met een concept-brief of processtuk.
 3. Alleen op verzoek of na expliciete toestemming van betrokkene kunnen vertrouwelijke gegevens worden gedeeld met derden zoals journalisten of onderzoekers.
 4. Voorzover het buiten de hiervoor genoemde gevallen in het kader van een behoorlijke uitvoering van de verleende opdracht of een wettelijke verplichting nodig is om gegevens aan een derde persoon te verstrekken (zoals aan een advocaat-waarnemer, een deskundige of een met openbaar gezag beklede toezichthouder) zal betrokkene hierover worden geïnformeerd. Met een derde persoon die in mijn opdracht op haar beurt uw persoonsgegevens zal 'verwerken' zal altijd een overeenkomst gesloten worden zódanig dat die persoon eveneens gehouden is tot naleving van de regels opgenomen in de AVG.
 5. Verwerkte persoonsgegevens worden niet langer dan vereist is op grond van wet- en regelgeving en een behoorlijke uitvoering van de verleende opdracht bewaard.
 

Overige informatie 

Mr. Sarolea is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, telefoon 070 3353535, e-mail info@advocatenorde.nl. Hij is gebonden aan de regels van de Orde van Advocaten, de Advocatenwet en de voor hem geldende gedragsregels. U kunt deze gedragsregels en overige informatie vinden opwww.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum.asp

Indien er onverhoopt klachten zijn ontstaan die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost kunt u zich desgewenst voor nader advies wenden tot de Amsterdamse deken van de Orde van Advocaten, Paulus Potterstraat 18, 1071DA Amsterdam (tel 020 – 5896000, email:orde@aova.nl).

Voor het geval van het ontstaan van schade ten gevolge van fouten van Mr. Sarolea geldt dat hij tegen beroepsaansprakelijkheid is verzekerd voor tenminste de bedragen die voorgeschreven zijn door de Nederlandse Orde van Advocaten. De aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de toepasselijke polis.  Als de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid voor ontstane schade beperkt tot een bedrag ter grootte van het in rekening gebrachte netto honorarium, tenzij de schade veroorzaakt is door een onaanvaardbare roekeloosheid van mr. Sarolea zoals een onverantwoorde wijze van bedrijfsvoering, een situatie waartegen hij uiteraard te allen tijde zal waken.